Wzór umowy

PROJEKT UMOWY O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

 

UMOWA
o zarządzanie nieruchomością wspólną

zawarta w dniu …………….. roku w Warszawie pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. …………………………………, którą reprezentują członkowie Zarządu Wspólnoty wskazani w Uchwale nr …../…….. z dnia  …………..…. r.

 1. ……………………………………..    – członek Zarządu Wspólnoty
 2. …………………………………….     – członek Zarządu Wspólnoty

zwana dalej Wspólnotą Mieszkaniową z jednej strony,

a

WIKO sp. j. M. Wiśniewska i J. Kowalska z siedzibą przy ul. Lechickiej 4 m. 45, 02-156 Warszawa, mającą biuro przy ul. Zamenhofa 7 lok. 4, 00-165 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Sąd Gospodarczy XX Wydział krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000178307, NIP 522-270-23-43, REGON 015592693, którą reprezentują:
Małgorzata Wiśniewska – współwłaściciel,   posiadająca licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 13937 nadaną w trybie przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami
Jolanta Kowalska           – współwłaściciel, posiadająca licencję zawodową usługowego prowadzenia rachunkowości nr 18300/00 nadaną
przez Ministerstwo Finansów

zwana dalej Zarządcą  z drugiej stron, o następującej treści:

§1

Strony stwierdzają, że przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu nr ………. oraz domu mieszkalnego, w którym łączna powierzchnia lokali wynosi ……………. m 2 , nr  księgi wieczystej KW ………..…… prowadzonej dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Wspólnota Mieszkaniowa powierza, a Zarządca przyjmuje na zasadzie wyłączności obowiązki administrowania nieruchomością wspólną w Warszawie przy ul. ……………………………….

§3

Wspólnota Mieszkaniowa zleca a Zarządca zobowiązuję się do administrowania nieruchomością w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie, a w szczególności do:

 1. nadzoru nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców wraz z przynależnym do nieruchomości chodnikiem.
 2. dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 3. zlecanie kontroli technicznych w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty zgodnie z wymogami prawa, bieżących napraw i konserwacji budynku w zakresie powierzchni wspólnych obciążających współwłaścicieli z wyłączeniem lokali stanowiących odrębną nieruchomość, a w szczególności zlecanie w razie konieczności remontów bieżących i konserwacji
 4. likwidacji awarii, a następnie usuwanie skutków i przyczyn awarii urządzeń oraz instalacji, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków i przyczyn po uzgodnieniu z  Zarządem Wspólnoty i po zatwierdzeniu kosztorysów przez Zarząd Wspólnoty
 5. prowadzenie książki obiektu budowlanego
 6. porządzanie planów przeglądów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 7. prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej Ustawą Prawo Budowlane
 8. przygotowanie planów remontowych
 9. wyszukanie wykonawców robót budowlanych, negocjacje cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty najkorzystniejszych ofert
 10. współpraca z inspektorami (zatrudnionymi przez Wspólnotę Mieszkaniową) wykonującymi nadzory  nad firmami przeprowadzającymi remonty i modernizacje zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
 11. zawierania, zmian, rozwiązywania oraz negocjowania cen i warunków w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ( po zatwierdzeniu przez Zarząd Wspólnoty) umów na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu ziemnego, zimnej wody i odbioru ścieków kanalizacyjnych, wywóz śmieci i innych zanieczyszczeń (w tym gabarytów) i domofonu oraz kontroli wykonania warunków umowy.
 12. prowadzenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej odpowiedniej księgowości finansowej:
 13. przechowywanie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 14. prowadzenie rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej dokonywanie rozliczeń za ich pośrednictwem – miesięczne zaliczki powinny być rozdzielone na „koszty bieżące” i „fundusz remontowy” .
 15. prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty Mieszkaniowej dla urzędów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 16. prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 17. przygotowanie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty.
 18. upominania właścicieli lokali zalegających z opłatami po jednym miesiącu od zakończenia miesiąca obrachunkowego
 19. windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym – Zarząd Wspólnoty jest zobowiązany podjąć procedurę ściągalności opłat; dłużnik będzie obciążony wszelkimi kosztami dochodzenia należności, koszty prawne ponosi Wspólnota Mieszkaniowa.
 20. sporządzanie rocznego planu gospodarczego i przedstawienie go do przyjęcia na rocznym zebraniu Właścicieli,
 21. o uzgodnieniu z Zarządem dokonywania miesięcznych wymiarów opłat rozliczeniowych wspólnie z chwilą zmian cen za dostarczane usługi
 22. reprezentowania ogółu Właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami, urzędami i innymi instytucjami,
 23. pomoc w znajdowaniu najemców pomieszczeń w nieruchomości wspólnej
  wydawanie poświadczeń, bądź zaświadczeń w stosunku do Właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 24. przygotowywanie raz w roku, w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, złożenia sprawozdania  z zarządzania i rozliczenia stanu rachunków bankowych Wspólnoty oraz przedstawienie planów kosztów zarządzania na rok następny
 25. za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej ubezpieczenie budynku od ryzyka ognia i innych żywiołów, odpowiedzialności cywilnej oraz opłacenie w terminie podatków i innych opłat publicznych przypadających od nieruchomości

§4

 1. Podstawę wszelkich działań administratora stanowi zatwierdzony przez Wspólnotę Mieszkaniową roczny plan kosztów nieruchomości
 2. W przepadku podwyższenia lub obniżenia przez dostawców cen za usługi wchodzące w skład świadczeń indywidualnych, opłaty miesięczne będą ulegać wzrostowi lub obniżeniu, o czym Zarządca każdorazowo niezwłocznie zawiadomi wszystkich współwłaścicieli
 3. Jeżeli koszty napraw, które będą niemożliwe do przewidzenia na podstawie normalnego badania technicznego i w związku z tym przewyższą środki przeznaczone na te cele w rocznym planie kosztów zarządzania, to Zarządca przygotuje plan ich finansowania i po zatwierdzeniu go przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz uzyskaniu niezbędnych środków dokona niezwłocznie tych napraw

§5

 1. Zarządca jest upoważniony do prowadzenia remontów budynku wyłącznie na podstawie zatwierdzonego w formie uchwały rocznego planu gospodarczego oraz podjętych uchwał.
 2. Zarządca realizuje remonty zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej na wniosek Zarządem Wspólnoty.

§6

Rozliczenia wzajemne związane z wykonaniem niniejszej umowy strony ustalają w sposób następujący:

 1. Zarządca z tytułu wynagrodzenia za czynności związane z administrowaniem nieruchomością a wymienione w § 3 otrzymywać będzie kwotę wynikającą z przemnożenia stawki …….. zł brutto, za każdy m2 powierzchni użytkowej (sumy powierzchni wszystkich lokali) miesięcznie co stanowi kwotę …………….. zł  brutto.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane na podstawie wystawionego rachunku do  dnia 10 każdego miesiąca, z góry.
 3. Zmiana wynagrodzenia, będzie następować po akceptacji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i wymaga formy pisemnej (aneksu do umowy). Wynagrodzenie Administratora nie będzie podnoszone w ciągu pierwszego roku trwania umowy.

§7

Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązuje się:

 1. Przekazać Zarządcy dokumentację techniczną budynku oraz wszelkie dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, sukcesywnie w miarę przekazywania ich przez ustępującego administratora – jednocześnie upoważnia Zarządcę do wyegzekwowania w/w dokumentów od poprzedniego administratora.
 2. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za kontakty robocze z Zarządcą.
 3. Poinformować Zarządcę o wszystkich kontaktach dotyczących dotychczasowych usług świadczonych na rzecz obiektu, a podpisanych przed datą obowiązywania niniejszej umowy.

§8

Nadzór nad wykonaniem umowy o administrowanie należy do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

§9

 1. Zarządca jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody w stosunku do Wspólnoty spowodowane przez niego w sposób niezamierzony, zawinione działania własne oraz działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje.
 2. Zarządca oświadcza, że posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej. Brak polisy może być podstawą do rozwiązania umowy.

§10

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia  ………………………… roku na czas nieokreślony
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1 miesiąca okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
 4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nastąpi w przypadku rażącego zaniedbania przez jedną ze stron obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bądź postępowania w sposób sprzeczny z prawem .

§11

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

Wspólnota Mieszkaniowa                                                                               Zarządca

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.