Oferta

OFERTA dla DEVELOPERA
Zarządzanie nowo wybudowanymi nieruchomościami zawsze stanowi wielkie wyzwanie oraz sprawia wielką satysfakcję.
Nowa przestrzeń, nowi mieszkańcy, nowe instalacje to wszystko wymaga odpowiedniego spojrzenia i podejścia.
Głównym celem naszych działań jest zapewnienie i zbudowanie jak najlepszych relacji pomiędzy Developerem a mieszkańcami nowych budynków.
Naszymi działaniami pragniemy wspomóc Dewelopera, który kończąc inwestycję staje przed koniecznością przekazania zarządzania nieruchomością.
Pozytywne opinie mieszkańców wpływają na markę firm deweloperskich, co w przyszłości przekłada się na lepszą sprzedaż następnych projektów.
Znając emocje towarzyszące mieszkańcom podczas zagospodarowania nowego miejsca do życia, w swoich działaniach szczególnie mocno stawiamy na pomoc w tym pierwszym okresie, dbając m. in. o sprawny wywóz potencjalnych odpadów budowlanych.
Naszym zadaniem do czasu powołania nowej Wspólnoty Mieszkaniowej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, a także bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.
Oferujemy Deweloperom kompleksową obsługę nieruchomości:
- Analiza kosztów funkcjonowania nieruchomości w okresie poprzedzającym powstanie wspólnoty.
- Analiza kosztów funkcjonowania wspólnoty jako element informacji dla przyszłych Mieszkańców.
- Przygotowanie różnych wariantów planu finansowo-rzeczowego wspólnoty oraz wskazanie metod ich optymalizacji.
- Wsparcie i doradztwo w sprawach powołania i organizacji nowej wspólnoty mieszkaniowej.
- Konsultacje w zakresie zapisów w aktach notarialnych, które wpływają na sposób korzystania i zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości.
Odbiór części wspólnych:
Zdarza się, że Deweloperzy i Mieszkańcy zapominają o odbiorze i przekazaniu do zarządzania części wspólnych nieruchomości. Mieszkańcy po kilku miesiącach (gdy się już urządzą w swoich lokalach) zwracają uwagę na stan części wspólnych, co rodzić może nieporozumienia i niechęć pomiędzy Deweloperem i Mieszkańcami.
Dzięki naszej pracy można tego uniknąć:.
• Wspólnie z Deweloperem dokonamy odbioru części wspólnych do zarządzania.
• Odbierzemy dokumentację nieruchomości konieczną do zarządzania.
• Dokonamy wraz z Deweloperem protokolarnego:
o spisu ewentualnych usterek,
o spisu wszystkich urządzeń pomiarowych np. wodomierzy głównych, liczników administracyjnych,
o spisu wszystkich dostawców i gwarantów instalacji montowanych na częściach wspólnych.
• Poznamy wszystkie umowy i ustalenia wpływające na sposób korzystania z części wspólnych nieruchomości.
• Nawiążemy relacje ze wszystkimi kontrahentami zapewniającymi pożytki z nieruchomości wspólnej.
• Przekażemy dostawcom Wspólnoty niezbędne regulaminy, warunki współpracy, klucze i kodów dostępowych.
• Pozyskamy od Dewelopera, instrukcje i gwarancje, klucze i kody serwisowe, konieczne dla sprawnej eksploatacji nieruchomości.
Zajmujemy się:
• Zarządzaniem terminarzem odbiorów mieszkań we współpracy z Działem Sprzedaży Dewelopera.
• Uczestnictwem w przekazaniu lokalu w celu:
o inwentaryzacji i spisu ewentualnych usterek,
o spisu wszystkich urządzeń pomiarowych powiązanych z lokalem,
o nawiązaniu przyjaznych relacji z Mieszkańcami
• Rozliczeniem kosztów mediów i kosztów eksploatacji powstałych przed zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej.
• Uzgodnieniem z Wykonawcą i Mieszkańcami zakresu koniecznych napraw zauważonych usterek oraz uzgodnienie terminu ich przeprowadzenia.
• Przekazaniem Mieszkańcom kluczy, kodów dostępowych.
Przygotujemy przydatne wskazówki:
Przygotujemy ocenę rozwiązań projektowych (architektura budynku, teren otaczający, rozkład pomieszczeń wspólnych, instalacje) pod względem funkcjonalności dla mieszkańców, kosztów eksploatacji nieruchomości i przyszłości zarządzania.
A dla inwestycji etapowanych przygotujemy wskazówki dla całego terenu inwestycji.
Ocena zawierać będzie:
• Wskazanie rozwiązań utrudniających lub uniemożliwiających Mieszkańcom korzystanie z nieruchomości w łatwy i funkcjonalny sposób.
• Wskazanie rozwiązań niepraktycznych i generujące dodatkowe i nieuzasadnione koszty użytkowania nieruchomości.
• Wnioski i wskazówki jak uniknąć rozwiązań nieefektywnych.
Współpraca z nami to korzyści dla wszystkich
• Dla Dewelopera to większe zadowolenie Mieszkańców i lepsza ocena rynkowa, wspomagająca sprzedaż kolejnych inwestycji.
• Dla Mieszkańców to większe zadowolenie z zakupionych mieszkań i niższe koszty utrzymania.
• Dla WIKO to większa satysfakcja z pracy i większa grupa zadowolonych Klientów.

 

OFERTA dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Zarzadzaniem i administrowaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi zajmujemy się od roku 2003.
W tej dziedzinie posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie.
Usługi zarządzania nieruchomościami wykonywane są przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości. Za nieruchomość odpowiada zarządca, a bieżącą obsługą nieruchomości, kontaktami z mieszkańcami zajmuje się dedykowany administrator. Praca administratora wspierana jest nie tylko przez licencjonowanego zarządcę ale również przez księgową, a w razie potrzeb inspektora technicznego oraz prawnika.
Administrator dostępny jest telefonicznie, mailowo oraz bezpośrednio w przypadku ustalonych dyżurów na nieruchomości lub w dowolnym czasie po wcześniejszym umówieniu się na nieruchomości bądź w biurze firmy.
Zawsze przed złożeniem oferty zapoznajemy się z nieruchomością oraz oczekiwaniami zarządu tak aby dopasować zakres usługi do potrzeb Klientów.
Poniżej przedstawiamy standardowe czynności wykonywane przez naszą firmę w ramach umowy o zarządzanie/administrowanie:
• czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości,
• analiza kosztów administrowania i opracowanie planu działań optymalizacyjnych dostosowanych do standardu nieruchomości,
• przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości,
• rejestracja wspólnoty – wystąpienie o nadanie NIP, REGON,
• założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
• przygotowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty w tym budżetu Wspólnoty oraz stosownych regulaminów,
• ubezpieczanie nieruchomości wspólnej.
• prowadzenie rozliczeń mieszkańców ze Wspólnotą
• organizacja zebrań Wspólnoty
• bieżąca obsługa mieszkańców
• przygotowywanie planów remontowych, ich realizacji oraz działania zgodne z przepisami Prawa budowalnego.
Współpracując z nami przyszli członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej zyskują:
• Bezpieczeństwo - ciągłość zatrudnienia kadry pracowniczej oraz stale wdrażane nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji gwarantują ciągłość wszelkich procesów związanych z administrowanymi nieruchomościami.
• Profesjonalizm - wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług wzbogacony o unikatowe rozwiązania.
• Innowacyjność - stale śledzimy oraz wdrażamy najnowsze rozwiązania technologiczne:
• Każdy właściciel lokalu otrzymuje dostęp do indywidualnego konta internetowego pozwalającego na bieżąco monitorować stan swoich wpłat, obciążeń oraz rozliczeń finansowych. Każda aktywność administracji oraz wszelkich wykonawców jest komunikowana w ten sposób mieszkańcom, co zmniejsza ryzyko działań fałszywych wykonawców, coraz częstszych na terenie województwa mazowieckiego.

 

OFERTA dla KLIENTÓW KOMERCYJNYCH
Podstawą naszego działania jest inteligentna strategia zarządzania nieruchomością, która obejmuje wszystkie procesy związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu – planowaniem budżetu i jego kontrolą, skrupulatną księgowością, zarządzaniem umowami i samymi obiektami.
Wraz ze wzrostem złożoności technologicznej obiektów oraz pod wpływem zmieniających się oczekiwań właścicieli i inwestorów, zainteresowanych wzrostem dochodów z inwestycji w nieruchomości, a także wzrostem ich wartości kapitałowej, zarządzanie nieruchomością musi podlegać ciągłej ewolucji. Wspólnie z właścicielem nieruchomości analizujemy, szczegółowo planujemy i wdrażamy najodpowiedniejsze warianty i rozwiązania.
Techniczna obsługa nieruchomości obejmuje:
• kontrolę nad bieżącą obsługą urządzeń i instalacji zgodnie z wymaganymi i obowiązującymi przepisami,
• opieka nad utrzymaniem w ruchu urządzeń i sieci elektryczno–energetycznych,
• w celu sprawnego działania urządzeń zamawianie części zamiennych,
• prowadzenie cyklicznych, planowych i nieplanowych oględzin i inspekcji,
• planowanie niezbędnych przeglądów i konserwacji – kontrola kosztów związana z dostawami energii oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji,
• prowadzenie procesów przetargowych związanych z wyborem wykonawców zewnętrznych,
• wyszukiwanie ewentualnych usterek i nadzór ich usunięcia,
• kontrolę bieżącą polegającą na dokonywaniu oględzin, przeglądów, obserwacji czy pomiarów,
• dokumentację, raporty.
W ramach obsługi ochrony przeciwpożarowej, czynności mają na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
Czynności te polegają na:
• zapewnieniu koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomości,
• tworzeniu warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia,
• tworzeniu (aktualizacja) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP),
• tworzeniu (aktualizacja) planów ewakuacyjnych,
• szkoleniu z zakresu ppoż.,
• sprawdzeniu warunków oraz przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych dla obiektów, dla których wymagają tego przepisy,
• opracowywaniu procedur, audytów, opinii, doradztwo,
• kontroli obiektów pod względem ochrony ppoż. np. poprzez sprawdzenie wyposażenia w niezbędne urządzenia ppoż. (urządzenia, gaśnice, oznakowanie), przeprowadzania wymaganych prawem przeglądów, przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
Bieżąca obsługa polega na:
Estetyczny wygląd miejsca gdzie Klienci robią zakupy lub pracują a także całego otoczenia nieruchomości jest sprawą bardzo ważną, tworzącą pozytywny wizerunek o obiekcie u klientów.
W pierwszej kolejności Klienci oceniają jego wygląd, tworząc pierwszą opinię. Dlatego potrzeba utrzymywania czystości w nieruchomości oraz dbałość o elegancki wygląd otoczenia jest coraz bardziej istotna, świadczy o jakości oferowanych usług czy produktów w danym miejscu.
Nasza firma współpracuje z firmami oferującymi kompleksowe usługi w zakresie sprzątania bieżącego, specjalistycznego i utrzymania zieleni.
Coraz wyższe wymagania i innowacje technologiczne w dziedzinie utrzymania czystości powodują, że takie usługi warto zlecić profesjonalnej firmie, dysponującej odpowiednim sprzętem i doświadczonymi pracownikami.
sprzątanie powierzchni wspólnej, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych technicznych,
całoroczny serwis terenu zewnętrznego – sprzątanie, odśnieżani,
prace ogrodnicze – utrzymanie żywopłotów i drzew, pielęgnację trawników.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.