Oferta

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Przejęcie dokumentacji od poprzedniego administratora
 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz związaną z tym korespondencją.

OBSŁUGA KSIĘGOWO-BANKOWA

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego firmy Mieszczanin - SŁONIE
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej Wspólnoty.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli.
 • Monitoring rozliczeń, windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów.
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert.
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.