RODO

Szanowna Pani/Panie
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa.
Firma WIKO Sp.j. M. Wiśniewska i J. Kowalska jest podmiotem przetwarzającym dane.
Adres biur firmy:
Miła 2 lok. 9 00-180 Warszawa tel. 22 636 07 78
Balbinki 2 lok. 26 02-495 Warszawa tel. 22 409 69 19
e-mail: wiko@onet.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (Wspólnotę Mieszkaniową) na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r
Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora (Wspólnotę Mieszkaniową)
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
żądania od Administratora (Wspólnoty Mieszkaniowej) dostępu do danych osobowych,
żądania od Administratora (Wspólnoty Mieszkaniowej) sprostowania danych osobowych,
żądania od Administratora (Wspólnoty Mieszkaniowej) usunięcia danych osobowych,
żądania od Administratora (Wspólnoty Mieszkaniowej) ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia skargi.
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji przez Administratora (Wspólnotę Mieszkaniową) zadań ustawowych.
Informujemy również, że Administrator (Wspólnota Mieszkaniowa) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Zarządca Nieruchomości
Małgorzata Wiśniewska

Warszawa, dnia 25.05.2018r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.